Przejdź do treści

I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. 15 Grudnia 7 nr 898/123 i 899/123

Burmistrz Mikołowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym wraz z budynkiem gospodarczym, położonej w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 7, obręb Mokre, składającej się z działek nr 898/123 i 899/123 o całkowitej powierzchni 0,4277 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00060447/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G.437 jako użytki: RIVb i ŁIV, karta mapy 3.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Mikołowie, w dzielnicy Mokre przy ul.15 Grudnia 7, w województwie śląskim, ok. 5 km od Rynku – centralnej części Mikołowa.

Posiada łatwy i szybki dostęp do głównych dróg o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim.

W sąsiedztwie znajduje się Sołtysówka, ok. 500 m Kościół, Zespół Szkolno-Przedszkolny, boisko, nieco dalej Śląski Ogród Botaniczny.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niejednorodnych latach budowy oraz łąki, pola, tereny zadrzewione. Posiada dostęp do drogi publicznej od ulicy 15 Grudnia, poprzez drogę dojazdową o nawierzchni gruntowej, utwardzonej żwirem na odcinku ok. 150 m.

Częściowo ogrodzona, kształt nieregularny, teren płaski, we wschodnim narożniku działki spadek terenu-skarpa. Jest uzbrojona w sieci: wodno-kanalizacyjną, gazową oraz energetyczną. Przebiegają przez nią sieci: ks 200 oraz gs 090.

Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 148,15 m2 (dane z książki obiektu budowlanego) i powierzchni zabudowy 162 m2 (wg ewidencji gruntów i budynków). Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym (adaptowanym na pomieszczenie) wybudowny w latach 20-30 XX wieku, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Częściowo podpiwniczony, z dachem drewnianym krytym papą.

Budynek wyłączony z użytkowania, niezamieszkały.

Dotychczas był użytkowany jako mieszkalny z wydzielonymi na parterze 2 lokalami mieszkalnymi z przechodnimi pomieszczeniami oraz toaletą wspólną na korytarzu oraz jednym pomieszczeniem mieszkalnym na poddaszu. Pomieszczenie na poddaszu o zmiennej wysokości, najwyższy punkt poniżej 2,2 m.

Podłogi drewniane, kryte wykładziną PCV, a częściowo płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa: zewnętrzne drzwi drewniane, wewnętrzne drewniano-płycinowe. Tynki wewnętrzne: ściany cementowo-wapienne malowane, gładź gipsowa, panel ścienny, boazeria, płytki ceramiczne, częściowo zawilgocone, popękane, widoczne złuszczenie się powłok, zacieki. Kaloryfery zdemontowane. Budynek w złym stanie techncznym, do kapitalnego remontu.

Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 30 m2, parterowy, murowany, kryty papą z czterema niezależnymi wejściami., w złym stanie technicznym.

 

Obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/351/2004 z dnia 31.08.2004 r. nieruchomość określona jest symbolami:

działka nr 898/123 ─ 124MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto),

działka nr 899/123 ─ 110ZE, 124MN tereny zieleni łęgowej, łąki, pastwiska, bez możliwości zabudowy, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto).

Z pełnymi zapisami planu należy zapoznać się w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mikołów, pokój nr 3.

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360.000 zł.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 3 dni przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Za datę wpłaty należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 10 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Mikołow, Rynek 16, sala nr 11.

Osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty umowy notarialnej oraz opłaty sądowej pokrywa nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 36.000 ,- zł do dnia 6 marca 2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Mikołów.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia z dniem podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości,

nie wygrał przetargu zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,

odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ─ ulegnie przepadkowi.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

osoby prawne – wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy notarialnej,

oświadczenie o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, jej położeniem, warunkami przetargu oraz ich akceptacją.

Dodatkowe informacje:

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem budynku ─ Zakładem Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.(32) 32 42 605.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cudzoziemcy uczestniczący w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1380).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami) upłynął w dniu 9.01.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 566 lub (32) 3248  561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Zapraszamy do udziału w przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu