Przejdź do treści

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami)

 

                                                                                Burmistrz Mikołowa
                                                                             podaje do wiadomości:


W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/716/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1547/288/2013 z dnia 20.06.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 1345/206 o powierzchni 0,1444 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej gruntów G. 625 jako użytek RIVb, położona w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, obręb Mikołów, karta mapy 6.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXII/483/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.03.2005 r. określona jest symbolem:

111MNU ─ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy.

Przeznaczenie podstawowe: adaptacja i projetowanie stref budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy wraz z podstawowymi usługami bytowymi: drobne obiekty handlu, gastronomi, rzemiosła, sportu i rekreacji oraz inne nieuciążliwe rodzaje działalności gospodarczej nie zaliczane do działalności wytwórczej lub magazynowej.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Leży na wschód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działka posiada kształt prostokąta. Posiada dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną drogową, o nawierzchni gruntowej.

Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek, w stronę południową przebiega gazociąg średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ─ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 150.000 zł.

Cena sprzedaży powiększona zostanie o podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu jest płatna przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (32) 3248 561 lub (32) 3248  566, gospdarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu