Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2011-07-20 08:52:22

Ochrona Środowiska ( 2011-07-20 08:52:22 )

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie przez organy administracji publicznej wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). Oznacza to, że na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005 r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, ustawa z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie.

W dziale "Ochrona środowiska" Urząd Miasta Mikołowa publikuje wykaz kart informacyjnych opisujących dokumenty dotyczące środowiska, który realizuje ustawowy zapis o obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych:

 • Formularz A - karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji,
 • Formularz B - karta informacyjna dla decyzji i postanowień,
 • Formularz C - karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów,
 • Formularz D - karta informacyjna dla polityk, strategii, planów lub programów,
 • Formularz E - karta informacyjna dla:
  • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
  • analiz porealizacyjnych,
  • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,
 • Formularz F - karta informacyjna dla:
  • prognoz oddziaływania na środowisko,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • rejestrów substancji niebezpiecznych,
  • wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
 • Formularz G - karta informacyjna dla wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • Formularz H - karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 • Formularz I - karta informacyjna dla innych dokumentów.

Ochrona środowiska

Zmiany załączników dokumentu