Przejdź do treści

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530     
piątek od od 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),

I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54

e-mail: ewidencja.gospodarcza@mikolow.eu

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ 

 1. Przedsiębiorcy, których działalność polega na organizacji przyjęć mogą ubiegać się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2.  Zezwolenia mogą być wydawane na okres do 2 lat. 
 3. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na  rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu jego  ważności.
 4. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).
 2. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo należy przedłożyć umowę spółki cywilnej (do wglądu). 

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 • Uchwała nr XI/246/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała Nr V/54/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawy administracyjne:

Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym wniosku, sprawa przekazywana jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania.
Po wydaniu opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w drodze postanowienia, Burmistrz Miasta wydaje decyzję - zezwolenie bądź odmawia wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1) Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku  poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia);
2a)  Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2b) Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości podstawowych, wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.
3) Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku   kalendarzowego.
4) Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6   miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
5) W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
6) Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu: 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.
7)   Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
8)   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
9)   Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.

Tryb odwoławczy:

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie opinii dot. wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
 2. Od decyzji - zezwolenia przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu