Przejdź do treści

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530   
piątek  od 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),

I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54

e-mail: ewidencja.gospodarcza@mikolow.eu

 ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 1. O zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2.  Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni. 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 2. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu);
 3. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo należy przedłożyć umowę spółki cywilnej (do wglądu).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 • Uchwała nr XI/246/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała Nr V/54/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sprawy administracyjne:

Po sprawdzeniu pod względem merytorycznym wniosku, Burmistrz Miasta wydaje decyzję - zezwolenie bądź odmawia wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1)   Opłata za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 •  43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;
 •  43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2)   Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu : 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.
3)   Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
4)   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
5)   Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii   - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji - zezwolenia przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem   Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od jej doręczenia

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu