Przejdź do treści

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31.12.2011 ROKU

Urząd Miasta Mikołów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530     
piątek od od 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),

I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54

e-mail: ewidencja.gospodarcza@mikolow.eu

 

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31.12.2011 ROKU

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.), tworzy się Centralną Ewidencję  i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”.

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. CEIDG zastąpiła dotychczasową ewidencję działalności gospodarczej prowadzoną odrębnie przez każdą gminę. Zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zadaniem CEIDG jest udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. W związku z powyższym, wszelkie aktualne dane o przedsiębiorcach dostępne są na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Mikołów udziela informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31.12.2011 roku.

 

Wymagane dokumenty:

  1.  wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej;
  2. dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia (do wglądu).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

 Właściwość miejscowa:

Urząd Gminy, który dokonał rejestracji przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy :

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

 Sprawy administracyjne:
  1. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku;
  2. Odbiór zaświadczenia w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Mikołów przez wnioskodawcę czy ustanowionego pełnomocnika, lub doręczenie  pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
  4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł; 
  5. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.
  6. Opłata skarbowa: 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu