Przejdź do treści

ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA/WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Urząd Miasta Mikołów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530     
piątek od od 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),

I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54

e-mail: ewidencja.gospodarcza@mikolow.eu

Formularze znajduję sie na stronie: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8339 

   ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA/WZNOWIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności    Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu CEIDG-1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gmin:

  • osobiście albo
  • wysłany listem poleconym (wniosek taki opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza).

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku:

  1. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności  gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; 
  2. niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej od dnia następującego po dniu, do którego przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - w celu sprawowania osobistej opieki nad  dzieckiem.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia/wznowienia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić/wznowić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wymagane dokumenty:

 

  1. czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1;
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Właściwość miejscowa:

Dowolny Urząd Gminy w Polsce.

Termin załatwienia sprawy:

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Sprawy administracyjne:

  1. Wniosek jest wolny od opłat;
  2. Informacja o dokonaniu wpisu do CEIDG dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl;
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
  4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zmiany załączników dokumentu