Przejdź do treści

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Urząd Miasta Mikołów

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu:

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530     
piątek od od 730 do 1400

Miejsce załatwienia wszystkich spraw:

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (Biały Domek),

I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54

e-mail: ewidencja.gospodarcza@mikolow.eu

Formularze znajduję sie na stronie: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8339 

 WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności  Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.

Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu CEIDG-1 w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gmin:

  • osobiście albo
  • wysłany listem poleconym (wniosek taki opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza).

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. czytelnie wypełniony wniosek CEIDG-1;
  2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);
 - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.). 

Właściwość miejscowa:

Dowolny Urząd Gminy w Polsce.

Termin załatwienia sprawy:

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Sprawy administracyjne:

  1. Wniosek jest wolny od opłat;
  2. Informacja o dokonaniu wpisu do CEIDG dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl;
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
  4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Zmiany załączników dokumentu