Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Spraw Obywatelskich
ul. Miarki 15 (budynek Białego Domku), I piętro, pokój nr 13
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: boo.1@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

Wymiana dowodu osobistego

 1. Osoba posiadająca dowód osobisty ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
  1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę,
  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie,
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
 2. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31.10.2008 r. nr 195, poz. 1198). Zgodnie z art. 43 wymienionej ustawy, unieważniane są z urzędu dowody osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu. W przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia, w którym powstał obowiązek wymiany. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unieważnienia wynosi cztery miesiące.
 3. Wniosek o dowód osobisty składa się osobiście, małoletni składa wniosek w obecności swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 4. Dowód osobisty odbiera się osobiście. W przypadku odbioru dowodu osobistego przez osobę małoletnią, nie jest wymagana obecność jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Dokumenty wymagane przy odbiorze dowodu osobistego: potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza oraz dotychczasowy dowód osobisty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. nr 47., poz. 384).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. 2 fotografie (aktualne, wyraźne o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Uwaga: osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Dokumentami poświadczającymi są:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
  2. zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Odpis skrócony:
 1.  
  1.  aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
  2. aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - dla osób, które wstąpiły w związek małżeński.

Do wniosku nie dołącza się powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie - potwierdzenie danych zawartych we wniosku następuje w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, nie jest wymagane złożenie odpisów aktu urodzenia lub aktu małżeństwa.

 1. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Na podstawie przedłożonego wniosku sporządzany jest formularz, gdzie wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych w nim zawartych własnoręcznym podpisem.
 2. Wydanie dowodu osobistego, którego odbiór wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem. W przypadku wymiany dowodu osobistego, przy odbiorze nowego dowodu dotychczasowy dowód unieważnia się poprzez odcięcie lewego rogu i zwraca wnioskodawcy. Przy odbiorze dowodu osobistego wymagane jest potwierdzenie złożenia wniosku - tzw. część B formularza.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór dokumentu osobiście w terminie uzgodnionym.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu