Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2011-06-02 13:52:31

Rada Miejska Mikołowa ( 2011-06-02 13:52:31 )

ada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Aktualnie liczy 21 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach, w oparciu o obowiązująca ordynację wyborczą. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez burmistrza wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

  • przewodniczący,
  • wiceprzewodniczący,
  • komisje stałe,
  • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Białego Domku przy ul. K. Miarki 15, przeważnie raz w miesiącu. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Szczegółowy opis przygotowania sesji i jej przebiegu określa rozdział II załącznika nr 5 do Statutu Gminy Mikołów.

W obecnej VI kadencji 2010-2014 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Tadeusz Socha
Wiceprzewodnicząca: Anna Kubik
Wiceprzewodniczący: Jerzy Sztajgli

Radni:
Henryk Botor
Sylwester Czarnota
Dariusz Gaschi
Krzysztof Jakubiec
Stanisław Michalski
Jadwiga Ochojska
Łukasz Osmalak
Grażyna Pstraś-Gryt
Danuta Ratka
Krzysztof Rogalski
Michał Rupik
Stanisław Sobek
Piotr Stencel
Katarzyna Syryjczyk-Słomska
Urszula Wieczorek-Pajonk
Barbara Wilkoszyńska
Jan Wycisło
Krzysztof Żur

Obsługę Rady Miejskiej prowadzi:
Biuro Rady Miejskiej
Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 85 12
e-mail: seo.1@mikolow.eu
godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do piątku od 730 do 1530

 

Zmiany załączników dokumentu