Przejdź do treści

To jest wersja dokumentu z dnia: 2014-12-10 09:10:45

Burmistrz Mikołowa ( 2014-12-10 09:10:45 )

dr  Stanisław Piechula
Rynek 16, pok. nr 36, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 05
e-mail: b@mikolow.eu
przyjmowanie stron:
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 35:
w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zadań i kompetencji burmistrza miasta należy w szczególności:

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych,
 • upoważnienie sekretarza miasta do wydawania decyzji w jego imieniu,
 • przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne urzędu,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • podpisywanie pism i dokumentów,
 • wydawanie upoważnień do podejmowania w zastępstwie lub z upoważnienia burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem miasta,
 • zatwierdzanie zakresów czynności w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych,
 • ogłaszanie budżetu miasta,
 • wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej miasta,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń w sprawach budżetu,
 • składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji zadań gminy.