Przejdź do treści

Przedszkole nr 6

ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 13 67
dyrektor:  p.o. dyrektora mgr Wanda Żernik
e-mail: krasnalhalabala6@onet.eu

www: http://www.przedszkole6mikolow.net/

Przedszkole Publiczne nr 6 im. Krasnala Hałabały w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność przedszkola jest finansowana przez Urząd Miasta Mikołów i przez rodziców opłacających pobyt dziecka w placówce. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Oddział w Rybniku.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole realizuje podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem przedszkola jest:

  • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu,
  • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
  • współdziałanie z rodziną w celu pomagania jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • kultywowanie tradycji oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe