Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku  -  uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXV/687/2017 oraz uzupełnienie dokumentu - uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIII/405/2021