OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLV/916/2010 z dnia 27.04.2010 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Fabrycznej, Zarządzenia Wewnętrznego Burmistrza Mikołowa Nr 9/2010Mikołowa Nr 1633/374/2013 z dnia 18.11.2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1633/374/2013 z dnia 7.08.2013 r. w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2010 Burmistrza Mikołowa z dnia 18 listopada 2010 została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 2930/12 o powierzchni 0,2147 ha, położona w Mikołowie przy ul. Fabrycznej, k.m. 12, obręb Mikołów, zapisana w księdze wieczystej KW KA1M/00078345/1 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 801 jako użytek „B”.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:

bezpłatna, bezterminowa służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 2930/12 obejmującej pas gruntu o szerokości 4 m wokół istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Fi 200, biegnącej wzdłuż wschodniej granicy działki, w celu eksploatacji i konserwacji urządzeń sieci, swobodnego dostępu do urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej Fi 200 w każdym czasie w celu usuwania awarii, dokonania ich przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów i modernizacji w każdym czasie przez osoby uprawnione.

Służebność ustanowiono na rzecz Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 określona jest symbolem:

20(a)MN/MW ¦ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (brutto), K62D, K 64D ¦ istniejące ulice dojazdowe, szer. w liniach rozgr. 10 m.

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie przy ul. Fabrycznej. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi i garażami. Od strony południowej biegnie linia kolejowa. Teren zasadniczo płaski. Wzdłuż północnej granicy działki skarpa. Posiada możliwość uzbrojenia w zasięgu działki w wodę, kanalizację, energię elektryczna, gaz. Przez działkę przebiega sieć uzbrojenia eNN, eWN, gWN, TA oraz sieć kanalizacji sanitarnej Fi 200, biegnąca wzdłuż wschodniej granicy działki.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza nieruchomości 220.000 zł.

Cena zakupu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 %.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu