Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Mikołów.