Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1058/275/21 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe