• projekt uchwały nr 123/2021 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów
 • projekt uchwały nr 130/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVI/439/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 września 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 • projekt uchwały nr 125/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy Orzesze jako części Mikołowa
 • projekt uchwały nr 126/2021 w sprawie nadania nazwy ul. Familijna drodze wewnętrznej w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 127/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej
 • projekt uchwały nr 128/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Kolejowej w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 131/2021 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Mikołów
 • projekt uchwały nr 132/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr LI/1057/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26.10.2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Mikołów oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
 • projekt uchwały nr 122/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnej realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych z innymi gminami
 • projekt uchwały nr 129/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 133/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • projekt uchwały nr 134/2021 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków
 • projekt uchwały nr 136/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 • projekt uchwały nr 124/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
 • projekt uchwały nr 135/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów
 • projekt uchwały nr 137/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
 • projekt uchwały nr 139/2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów
 • projekt uchwały nr 140/2021 w sprawie nadania nazwy ul. Winogronowa drodze wewnętrznej w Mikołowie
 • projekt uchwały nr 141/2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • projekt uchwały nr 142/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • projekt uchwały nr 143/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • projekt uchwały nr 145/2021 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Muzeum w Mikołowie"
 • projekt uchwały nr 144/2021 w sprawie Statutu "Muzeum w Mikołowie (w organizacji)"
 • projekt uchwały nr 138/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-203
 • sprawozdanie Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie w sprawie działalności ciepłowniczej prowadzonej na terenie Mikołowa
 • prezentacja Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie w sprawie działalności ciepłowniczej prowadzonej na terenie Mikołowa
 • materiały dotyczące niskiej emisji przekazane przez Zastępcę Burmistrza