Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: Rynek 16, 43–190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:
- pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych,
   Rynek 16, 43–190 Mikołów,
- osobiście w p. 29 w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,
- telefonicznie pod nr tel. (32) 324 84 22,
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu .

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w związku z realizacją przez Administratora zadań własnych bądź zleconych określonych w przepisach prawa, w szczególności wymienionych w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przy realizacji tych zadań.
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Gmina Mikołów reprezentowana przez Administratora.
4. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być:
- podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów,
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji,
- inne podmioty, którym na podstawie zawartych z Administratorem umów Administrator powierzył przetwarzanie określonych danych w jego imieniu,
- wszystkie strony postępowania w ramach prawa dostępu i wglądu do akt sprawy zagwarantowanego w przepisach dotyczących danego rodzaju postępowania (np. w przypadku gdy przetwarzanie danych wiąże się z prowadzeniem postępowania administracyjnego przez Administratora).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt III oraz po tym okresie – do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
- usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt III i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentacji,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),
- przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.

2. W szczególnych sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest uprzednie wyrażenie zgody na przetwarzanie – w każdym momencie można skorzystać z prawa do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie Administratorowi swoich danych osobowych może być:
- wymogiem ustawowym – gdy przepisy wskazują jakie dane są niezbędne do realizacji przez Administratora danego zadania publicznego lub dobrowolne w razie braku takich przepisów, przy czym konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zrealizowania przez Administratora jego zadania lub spełnienia żądania,
- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy – gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania, przy czym konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i jej wykonania,
- dobrowolne – gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą w celu określonym w treści zgody, przy czym konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zrealizowania tego celu.