Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Centrum Mikołowa strefy uspokojonego ruchu

W wyniku analizy obowiązujących przepisów, Komisja RM nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 roku zaopiniowała projekt uchwały negatywnie - organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest zarządca ruchem drogowym w Gminie Mikołów, tj. Starosta.