obrazek

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza
sektora finansów publicznych
 

Burmistrz Mikołowa na podstawie art. 28a ustawy z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych 

do realizacji "Programu Rewitalizacji Społecznej w Gminie Mikołów" w ramach naboru uzupełniającego wniosków na realizację Programów Rewitalizacji Społecznej -  konkurs zamknięty CRZL/1.17/2/P/2013 - ogłoszonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2  Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Cele projektu

Główny: Wzrost aktywności mieszkańców Gminy Mikołów ukierunkowanej na rozwój społeczności lokalnej, integracji i edukacji.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie umiejętności współdziałania, samoorganizacji, inicjatyw oddolnych na obszarach rewitalizowanych w Gminie Mikołów.
2. Wzrost zaangażowania mieszkańców Gminy w poprawę jakości życia.
3. Wzmocnienie samodzielnego rozwiązywania problemów i trudności życia codziennego, wśród uczestników/uczestniczek projektu.

2. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wypracowanie standardu działań o charakterze partnerskim, łączącym różne metody i techniki pracy, które mają posłużyć realizacji celu ogólnego "Programu Rewitalizacji Społecznej w Gminie Mikołów", którym jest zminimalizowanie do końca listopada 2014 r. występujących na rewitalizowanych obszarach Gminy Mikołów problemów społecznych wynikających z wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem poprzez aktywną integrację społeczną i przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją

3. Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. - 30.11.2014 r.

4. Grupa docelowa - mieszkańcy Gminy Mikołów z terenu objętego rewitalizacją, w szczególności dzieci, młodzież, osoby pozostające bez pracy, zagrożone lub wykluczone społecznie, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

5. Obszary realizacji "Programu Rewitalizacji Społecznej w Gminie Mikołów":

1)     Partnerstwo lokalne i animacja lokalna
2)     Środowiskowa i indywidualna praca socjalna
3)     Aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

6. Minimalny zakres zadań przewidzianych dla Partnerów:

1)     Zawarcie umowy partnerskiej, realizacja zadań merytorycznych zgodnie z umową oraz prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z wymogami POKL
2)     Uczestniczenie w spotkaniach zespołu zarządzającego, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących postępu rzeczowego i finansowego projektu.

7. Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1)     Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, w tym w szczególności posiadanie odpowiednich zapisów w dokumentach statutowych.
2)     Oferowany wkład potencjalnego Partnera w przygotowanie i realizację projektu: zaplecze techniczne, lokalowe i kadrowe.
3)     Posiadanie doświadczenia w realizacji projektów, zadań o podobnym charakterze na przestrzeni ostatnich 2 lat (wykazanie realizacji programów/projektów/zadań w obszarze, którego dotyczy program partnerski).

8. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem.

9. Pełna informacja o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.crzl.gov.pl

10. Termin składania ofert upływa dnia 10 grudnia 2013 r. o godz. 15.30. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

11. Oferty należy składać na Formularzu zgłoszenia partnera do „Programu rewitalizacji społecznej w Gminie Mikołów” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie Rynek 16 (pokój 1).

Oferty mogą zostać dostarczone osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym kurierskiej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta Partnerstwa w ramach „Programu Rewitalizacji Społecznej w Gminie Mikołów” - nabór uzupełniający.

Formularz można pobrać w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Mikołów w godzinach funkcjonowania Urzędu lub ze stron internetowych www.bip.mikolow.eu oraz www.fundusze.mikolow.eu.

12. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania z EFS.