OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIKOŁÓW W 2014 ROKU:

 Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór dwóch członków do Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w konkursach na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Mikołów w 2014 roku:

  • „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
  • „Ratownictwo i ochrona ludności”
  • „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”
  • „Ochrona i promocja zdrowia”
  • „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 1. Członkami Komisji konkursowych mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów spełniający następujące kryteria:

a) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w poszczególnych ww. otwartych konkursach ofert;

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;

c) zostali zgłoszeni przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, „Ratownictwo i ochrona ludności”, „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”, „Ochrona i promocja zdrowia”, „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”

d) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

 2. Do zadań Komisji konkursowych należy ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert:

  • „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”
  • „Ratownictwo i ochrona ludności”
  • „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”
  • „Ochrona i promocja zdrowia”
  • „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”

 3. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia:  Załącznik nr 1 - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji”, Załącznik nr 2 - „Ratownictwo i ochrona ludności”, Załącznik nr 3 - „Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej”, Załącznik nr 4 - „Ochrona i promocja zdrowia” Załącznik nr 5 - „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”  

 4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 20.12. 2013 do dnia 30.12.2013 roku  do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1 (decyduje data wpływu do Urzędu), 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej” wraz z nazwą Komisji konkursowej. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Mikołowa.

 6. Burmistrz Mikołowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowych.