Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mikołów z perspektywą do 2030 roku.