Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie przez organy administracji publicznej wynika z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). Oznacza to, że na każdym poziomie administracji publicznej, na którym zapadają decyzje dotyczące środowiska musi być prowadzony wykaz informacji o dokumentach, które są wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005 r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, ustawa z dnia 3 listopada 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), nałożyła na organy administracji publicznej wszystkich szczebli konieczność umieszczenia publicznie dostępnego wykazu danych w Internecie.

W dziale "Ochrona środowiska" Urząd Miasta Mikołowa publikuje wykaz kart informacyjnych opisujących dokumenty dotyczące środowiska, który realizuje ustawowy zapis o obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych:

Ochrona środowiska