1. Cel zadania
    Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 87 350,00 zł.
  3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 30.12.2021 do godziny 15:30 - za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy sporządzić przez serwis http://www.mikolow.engo.org.pl/.
  6. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
  7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.