Uchwała nr XXXIX/343/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/316/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XLVIII/475/2021 z dnia 23.11.2021 r.