Przejdź do treści

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym w pełnym wymiarze czasu pracy (specjalisty ds. BHP w wymiarze ¼ etatu i specjalisty ds. kadr i płac w wymiarze ¾ etatu)

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym w pełnym wymiarze czasu pracy ( w tym specjalisty ds. BHP w wymiarze ¼ etatu  i specjalisty ds. kadr i płac w wymiarze ¾ etatu)

Praca  po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej jeden  rok stażu pracy w służbie bhp,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 8. znajomość przepisów wykonawczych w zakresie bhp i umiejętność ich wykorzystania w praktyce,
  znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

10.  znajomość rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

11.  znajomość kodeksu pracy.

II. Dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. znajomość  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 3. predyspozycje osobowościowe: kandydat powinien być osobą: samodzielną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, systematyczną, odporną na stres, posiadającą umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 4. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i  redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień,
 6. znajomość obsługi programu  ZUS – płatnik, programu kadry-płace, elektronicznego obiegu dokumentów.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie pracowników na badania wstępne, kontrolne, okresowe, psychologiczne
 2. przeprowadzanie szkoleń wstępnych  ogólnych z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów,
 3. organizowanie  okresowych szkoleń z zakresu bhp,
 4. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 5. opracowywanie wewnętrznych regulacji w zakresie bhp,
 6. dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,
 7. kontrola warunków pracy oraz przestrzegania  zasad i przepisów bhp,
 8. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, 

10.  bieżące informowanie pracodawcy lub osób kierujących pracownikami o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami do ich usunięcia,

11.  sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, poprawę warunków pracy oraz zachowania ergonomii,

12.  współdziałanie w zakresie bhp z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi jednostkami- stosownie do potrzeb w tym placówką służby zdrowia sprawującą profilaktyczną   opiekę zdrowotną nad pracownikami,

13.  prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników w tym prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji  w wersji elektronicznej i  papierowej,

14.   prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z przepisami prawa,

15.  sporządzanie i prowadzenie rejestru umów zawartych z pracownikami na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

16.  prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Burmistrza,

17.  archiwizacja dokumentacji Biura Kadr, Płac i Archiwum Zakładowego,

18.  wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16 oraz praca w terenie (obszar Gminy Mikołów),
 2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 4. praca przy monitorze ekranowym,
 5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy
  w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
 7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016 r. poz. 902 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu  ukończenia studiów wyższych o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  lub kserokopia dyplomu z ukończenia studiów podyplomowych  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokument potwierdzający co  najmniej  jeden rok stażu pracy w służbie bhp ( zaświadczenie, świadectwo pracy),
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
 3. CV,
 4. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających roczny staż pracy w służbie BHP (świadectwa pracy, zaświadczenia- jeżeli kandydat pracuje i nie zakończył stosunku pracy),
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

10.  Kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach- jeżeli kandydat takie posiada.

11.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zmianami),

12.  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko Specjalisty w Biurze Kadr, Płac i Archiwum Zakładowym".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 10.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI  nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem  (32) 3248410.

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu