Przejdź do treści

Przedszkole nr 2

ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 25 59
dyrektor: mgr Jarosława Bizon
e-mail: p2mikolow@poczta.onet.pl


strona www: http://p2mikolow.republika.pl/

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne w celu integracji ze środowiskiem społecznym i przygotowania do życia w zespole na zasadzie równości praw i obowiązków. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Mikołów i przez rodziców opłacających pobyt dziecka w placówce. Bezpośredni nadzór nad przedszkolem sprawuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Spełnia określone zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku dzieci i potrzeb środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w przedszkolu według ustalonego, ramowego rozkładu dnia opracowanego do potrzeb wychowanków w zakresie ochrony zdrowia, opieki i wychowania oraz oczekiwań rodziców.

Celem przedszkola jest:

  • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa i optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
  • wspomaganie, ukierunkowywanie i stymulowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
  • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  • współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
  • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe