Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 13 28
fax: (32) 226 13 28
dyrektor: mgr Janina Szołtysek
e-mail: sp8mikolow@interia.pl
 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie Paniowach jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła prowadzi "Odział Przedszkolny " i "0". Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, co zostało szczegółowo określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • umożliwia zdobycie przez uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
 • przygotowuje wychowanków "Oddziału Przedszkolnego" i "0" do podjęcia nauki w szkole,
 • przygotowuje absolwentów szkoły do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i uczniów oraz wychowanków "Oddziału Przedszkolnego", poprzez realizację przyjętego planu wychowawczego,
 • funkcję wychowawczą realizuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły oraz Program profilaktyczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole i poza nią, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 • w "Oddziale Przedszkolnym" sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka oraz udziela rodzicom pomocy w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe