Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 3

ul. ks. bpa W. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów tel.: (32) 226 22 06
fax: (32) 226 22 06
dyrektor: mgr inż. Aleksandra Blacha
e-mail: sp3mikolow3@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • samorząd uczniowski,
 • Rada Rodziców,
 • Rada Szkoły.

Organa szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracują ze sobą poprzez organizację wspólnych spotkań i narad szczegółowo określonych w planach pracy organów i kalendarzu szkolnym. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyczny, a w szczególności zapewnia uczniom:

 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego ich wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
 • rozwijanie społecznie pożądanych postaw i zachowań, właściwej postawy wobec osób niepełnosprawnych, wrażliwości na cierpienie i krzywdę,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej dziecka w aspekcie kultury europejskiej,
 • rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego,
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • pomoc psychologa, pedagoga i logopedy,
 • wszechstronne wsparcie rodziców w wychowaniu ich dziecka.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe