Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Szkolna 1, 43-196 Mikołów Bujaków tel.: (32) 235 55 97
fax: (32) 235 55 97
dyrektor: mgr Joanna Urantówka
e-mail: sp12mikolow@onet.pl

www.z3mikolow.pl

Zespół Szkół nr 3 w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. W skład Zespołu Szkół nr 3 wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 12 w Mikołowie oraz Gimnazjum nr 4 w Mikołowie. Szkoła podstawowa realizuje cykl kształcenia w ciągu 6 lat, a gimnazjum - w ciągu 3 lat. Obwód szkolny obejmuje teren sołectwa Bujaków. Zespołem kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Śląski Kurator Oświaty.

Organami zespołu są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności zespołu. Kompetencje i obowiązki organów zespołu zostały określone w statucie placówki. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy zespołu opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
 • życzliwie, podmiotowo traktuje ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym, przygotowuje absolwentów do podjęcia nauki w gimnazjum,
 • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • organizuje życie szkolne, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań stosownie do warunków szkoły i uczniów,
 • jawnie, sprawiedliwie ocenia i motywuje postępy w nauce i zachowaniu, przestrzega zasad zawartych w WSO,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • zapewnia swobodę wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
 • realizuje program nauczania, pomagając uczniom w zdobyciu umiejętności kluczowych - myślenia, uczenia się, poszukiwania, współpracowania, działania, doskonalenia się, komunikowania się,
 • realizuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki z uwzględnieniem elementów programu "Zero tolerancji dla przemocy".

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe