Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 10

ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów tel.: (32) 326 01 50, 326 01 51
fax: (32) 326 01 50
dyrektor: mgr Małgorzata Dudkiewicz
e-mail: g2mikolow@gmail.com

strona www: www.sp10mikolow.cba.pl

Gimnazjum nr 2 w Mikołowie jest jednostką budżetową gminy Mikołów. Szkoła jest placówką publiczną finansowaną w części z subwencji oświatowej, w części przez budżet miasta. Szkołą kieruje dyrektor, który jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Dyrektor odpowiada służbowo przed burmistrzem miasta Mikołowa jako organem prowadzącym szkołę. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski - Rada Młodzieżowa.

Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działań szkoły poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły oraz informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. Kompetencje i obowiązki organów szkoły zostały określone w statucie placówki.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Do zadań gimnazjum należy w szczególności:

 • umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,
 • realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla gimnazjów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania - gimnazjum realizuje szczegółowe zadania w tym zakresie zgodnie z treściami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • umożliwienie uczniom uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie i statucie gimnazjum,
 • w celu zapewnienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej szkoła uzupełnia programy zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych o treści z nią związane, organizuje akademie, konkursy i przeglądy artystyczne związane z tą tematyką,
 • w celu podtrzymania tożsamości religijnej gimnazjum umożliwia uczniom korzystanie z nauki religii według własnego wyboru wyznania oraz zapewnia opiekę w gimnazjum uczniom, którzy nie biorą udziału w nauce religii; gimnazjum umożliwia uczniom udział w rekolekcjach w terminie ustalonym przez organizatora rekolekcji wspólnie z dyrektorem gimnazjum,
 • w gimnazjum mogą być umieszczone symbole religijne uwzględniające potrzeby uczniów; Wykonywanie lub niewykonywanie praktyk religijnych w gimnazjum nie może być powodem dyskryminacji lub nietolerancji,
 • podejmowanie działań organizacyjnych, wychowawczo-opiekuńczych w celu integracji środowiska lokalnego.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe