Przejdź do treści

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych

ul. Dzieńdziela 44, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 226 25 51 , 226 41 87
kierownik: mgr inż. Roman Naleśnik

e-mail: zuk@zuk.mikolow.com.pl

strona www: www.zuk.mikolow.com.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek- piątek  od 700 do 1500

Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie działa w formie jednostki budżetowej od 01 września 2013 r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XXXII/762/2013 z dnia 25 czerwca 2013  r. Podlega Burmistrzowi Miasta Mikołów. Jednostka dysponuje samodzielnie kontem bankowym, prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Miasta Mikołowa.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza Miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Zakładu Usług Komunalnych określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Do zadań zakładu należy prowadzenie w imieniu gminy zadań o charakterze użyteczności publicznej, a w szczególności :

a) letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg, chodników, placów,
b) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych,
d) wykonywanie remontów dróg i chodników,
e) administrowanie parkingami,
f) administrowanie szaletami,
g) administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
h) prawidłowe utrzymanie składowiska odpadów komunalnych.

Statut Zakładu Usług Komunalnych

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe