Przejdź do treści

Wydział Spraw Społecznych

naczelnik: Izabella Konieczny pok. 33 tel. 32 32 48 462

email: izabella.konieczny@mikolow.eu

Rynek 16, pok. nr 33, 42, 43-190 Mikołów

tel. 32 32 48 429, 32 32 48 467, 32 32 48 5464, 
       32 32 48 469, 32 32 48 461, 

e-mail: sprawy.spoleczne@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych w szczególności należy:

 a) Koordynacja zadań gminy w zakresie problematyki społecznej, w tym:
-  koordynacja zadań pomocy społecznej w gminie, strefy wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
-  monitorowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mikołowie, Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie i Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie w zakresie zadań polityki społecznej.
b) Pozyskiwanie środków zewnętrznych i monitorowanie projektów realizowanych przez gminę (Urząd Miasta i podległe jednostki organizacyjne).
c) Obsługa organizacyjno-finansowa Biura, w tym obsługa finansowa projektów.
d) Kompleksowa realizacja projektów o charakterze społeczno – edukacyjnym, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym przeprowadzanie rekrutacji personelu projektów, przygotowywanie postępowań przetargowych, koordynacja prac wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, przygotowywanie materiałów i dokumentów dot. rozliczeń projektów.
e) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i koordynacja działalności Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w tym:
-  przygotowywanie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
-  organizacja pomocy prawnej, księgowej, konsultacje projektów wniosków o dofinansowanie w zakresie  działania Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
-  kontrolowanie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań, na które udzielono dotacji z budżetu gminy,
-  prowadzenie spraw w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów przyznanych im w związku z realizacją programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
f)  Realizacja budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej, w tym:
-  koordynacja prac związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej w gminie,
-  innowacyjne zlecanie zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego,
-  prowadzenie akcji edukacyjnej i informacyjnej dot. budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej.
g) Przeprowadzanie konsultacji społecznych związanych z zadaniami wydziału.
h) Przeprowadzanie okresowych badań satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego Urzędu i przedstawianie ich wyników kierownictwu Urzędu.

W Wydziale Spraw Społecznych wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwdziałania uzależnieniom.

Zmiany dokumentu

Zmiany załączników dokumentu