Przejdź do treści

Stanowisko ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

ul. Kolejowa 2 , pok. nr 13 a, 43-190 Mikołów, tel.: 32 324 26 19 
Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

e-mai: uzaleznienia@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

W Wydziale Spraw Społecznych wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwdziałania uzależnieniom – stanowisko Inspektora ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom do zakresu działania którego w szczególności należy:

a) Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
b) Opracowywanie projektów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak również nadzór nad ich realizacją.
c) Merytoryczna kontrola wykorzystania oraz rozliczanie dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w odniesieniu do tematyki związanej z profilaktyką i zapobieganiem alkoholizmowi oraz narkomanii oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
d) Prowadzenie i koordynowanie spraw dotyczących ochrony zdrowia (programów profilaktycznych) w zakresie należącym do zadań gminy.

 

Zmiany załączników dokumentu