Przejdź do treści

Urząd Stanu Cywilnego

Załatwianie spraw: w godzinach pracy urzędu, 

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie, ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5.

kierownik: mgr Czesława Miler, pok. nr 8,

Tel. 32 32 48 449 - 452, tel/fax 32 22 62 013

e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 7:30 do 12:00 ( rejestracja zgonów do 15:30)
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:

 a) Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób w rejestrze stanu cywilnego.
b) Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, czynności materialno-technicznych.
c) Przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w kodeksie rodzinnym opiekuńczym.
d) Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
e) Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, dokonywanie czynności materialno-technicznych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.
f) Wydawanie decyzji o zmianie imienia, nazwiska
g) Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz potwierdzających uznanie dziecka.
h) Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce, występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty lub zmiany płci, aktualizowanie danych w rejestrze PESEL.
i) Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
j) Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
k) Organizowanie uroczystości z okazji nadania medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" i innych jubileuszy małżeńskich. 

DRUKI

Zmiany załączników dokumentu