Przejdź do treści

Skarbnik Miasta

mgr Danuta Jasińska-Gdaniec
Rynek 16, pok. nr 32, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 02
e-mail: danuta.jasinska-gdaniec@mikolow.eu

Skarbnik Miasta prowadzi sprawy związane z prawidłową gospodarką finansową Miasta.

W szczególności Skarbnik Miasta:

a) opracowuje projekt budżetu pod względem poprawności formalnej oraz opracowuje wytyczne i koordynuje pracę komórek i jednostek organizacyjnych w zakresie przygotowywania materiałów do projektu budżetu,
b) dokonuje analiz wykonywania budżetu i systematycznie informuje Burmistrza o wynikach analiz,
c) dokonuje kontrasygnaty umów, których realizacja dotyczy budżetu miasta oraz wszystkich czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań pieniężnych, bądź też udziela upoważnień do dokonywania ich kontrasygnaty,
d) nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych Miasta oraz podmiotów,
e) nadzoruje wydatkowanie środków przeznaczonych na finansowanie innych podmiotów,
f)  wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych
g) wykonuje funkcje bezpośredniego przełożonego w stosunku do naczelników i kierowników komórek organizacyjnych w jego pionie kierowania, określonym w Rozdziale III niniejszego Regulaminu i opracowuje dla tych stanowisk zakresy czynności oraz wnioskuje w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
 
W czasie nieobecności Skarbnika zastępstwo sprawuje Naczelnik Wydziału Finansowego, a w przypadku jego nieobecności – kierownik Biuro Wymiaru Podatków Lokalnych

 

Zmiany załączników dokumentu