Przejdź do treści

Zastępca Burmistrza Mikołowa

mgr Mateusz Handel
Rynek 16, pok. nr 39, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: mateusz.handel@mikolow.eu
przyjmowanie stron:

po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie w pok. nr 38:
w każdy poniedziałek od 1500 do 1700

Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza.

Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów, kierowników biur oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
W czasie nieobecności I Zastępcy Burmistrza zastępstwo sprawuje II Zastępca Burmistrza.W czasie nieobecności II Zastępcy Burmistrza zastępstwo sprawuje I Zastępca Burmistrza.W czasie nieobecności I i II Zastępcy Burmistrza ich kompetencje wykonuje Burmistrza Mikołowa.W przypadku wakatu na stanowisku Zastępcy Burmistrza bezpośredni nadzór nad podległym pionem wykonuje Burmistrz Mikołowa.

Drugi Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad:

- gminnymi jednostkami budżetowymi:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Dziennym Domem Pomocy
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Żłobkiem Miejskim
Zakładem Gospodarki Lokalowej
Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
Centrum Integracji Społecznej

Zmiany załączników dokumentu