Przejdź do treści

Zastępca Burmistrza Mikołowa


Rynek 16, pok. nr 37, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 85 08
e-mail: 

Do zakresu działania i kompetencji Zastępców Burmistrza należy nadzór nad pracą komórek organizacyjnych w podległych im pionach kierowania, określonych w Rozdziale III niniejszego Regulaminu oraz wykonywanie innych zadań powierzonych im przez Burmistrza.

Zastępcy Burmistrza wykonując funkcje bezpośrednich przełożonych w stosunku do naczelników wydziałów, kierowników biur oraz samodzielnych stanowisk pracy, opracowują zakresy czynności dla tych stanowisk pracy oraz wnioskują w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników.
W czasie nieobecności I Zastępcy Burmistrza zastępstwo sprawuje II Zastępca Burmistrza.W czasie nieobecności II Zastępcy Burmistrza zastępstwo sprawuje I Zastępca Burmistrza.W czasie nieobecności I i II Zastępcy Burmistrza ich kompetencje wykonuje Burmistrza Mikołowa.W przypadku wakatu na stanowisku Zastępcy Burmistrza bezpośredni nadzór nad podległym pionem wykonuje Burmistrz Mikołowa.

Pierwszy Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad:

- gminną jednostką budżetową: Zakładem Usług Komunalnych

Zmiany załączników dokumentu