Przejdź do treści

Przedszkole nr 5

ul. ks. Górka 27, 43-196 Mikołów tel.: (32) 235 54 86
dyrektor: mgr Barbara Czerner
e-mail: p5mikolow@interia.pl

strona www: www.przedszkole5.com
 
Przedszkole nr 5 im. Krainy Bajek w Mikołowie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców.

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. W wykonaniu swoich obowiązków i zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Kompetencje i szczegółowe zadania poszczególnych organów przedszkola określa statut placówki. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora placówki.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności

  • wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
  • sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
  • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
  • udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Załączniki

Zmiany załączników dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe