Zarządzenie Burmistrza nr 2466/526/2014 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2015 rok

Zarządzenie Burmistrza nr 2467/527/2014 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025

Załączniki do projketu budżetu na rok 2015 

Uchwały RIO w sprawie budżetu na 2015 rok

 

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2015 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Mikołów za 2015 rok