OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

  1. Członkami Komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniający następujące kryteria:

a)      z wyłączeniem przedstawicieli organizacji/podmiotów biorących udział w wyżej wymienionym konkursie ofert

b)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności

c)      zostali zgłoszeni przez Zarząd przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w prawach członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016,

d)     są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych

  1. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej - realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)
  2. Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie od dnia 10.12.2015 r. do dnia 17.12.2015 r. do Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Komisji konkursowej” wraz z nazwą Komisji konkursowej. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Po rozpatrzeniu zgłoszeń zostanie sporządzona lista kandydatów i przedstawiona Burmistrzowi Mikołowa.
  5. Burmistrz Mikołowa dokona wyboru kandydatów na członków Komisji konkursowej.