OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla:

1) Centrum  przy ul. Górniczej - na podstawie uchwał Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/743/2009 z dnia 29 września 2009 r. i uchwały Nr XXXV/875/2013 z dnia 29 października 2013 r.,
2) Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/967/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
3) Borowa Wieś przy ul. Oświęcimskiej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLI/1072/2014 z dnia 27 maja 2014 r.,
4) Borowa Wieś przy ul. Piaskowej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr  XXXVIII/973/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
5) Bujaków przy ul. Akacjowej-Cyprysów-Korfantego - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XL/1049/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.,
6) Reta, Reta Śmiłowicka w rejonie ul. Reta Śmiłowicka - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/975/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
7) Paniowy przy ul. Krętej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr   XXXVIII/979/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.,
8) Paniowy przy ul. 15 Grudnia i Krętej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr  XXXVIII/974/2014 z dnia 18 lutego 2014r.,
9) Paniowy przy ul. Rusinów - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr  XXXIX/1024/2014 z dnia 18 marca 2014r.,
10) Paniowy przy ul. Mokierskiej i Zagrodowej - na podstawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr  XXXIX/1022/2014   z dnia 18 marca 2014r.,
11) Borowa Wieś, Paniowy przy ulicy  Łęgowa-Gliwicka  - na postawie uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  Nr XLI/1074/2014 z dnia 27 maja 2014 r.,
 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 września 2015r. do 23 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, sala nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołowa, sala nr 3 o godz. 14:00- 15:30.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Mikołowa na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, 43-190 Mikołów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), projekty  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienione powyżej podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Mikołowa na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2015r.