Burmistrz Mikołowa
ogłasza konkurs
na koncepcję zagospodarowania i podnajem
części powierzchni lokalu w budynku dworca kolejowego w Mikołowie

w celu zapewnienia obsługi podróżnych i zagospodarowania poczekalni
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- wpłacenie w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na rachunek bankowy w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie Nr 65 8436 0003 0000 0000 0071 0042
do dnia 23.03.2015 roku kaucji w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100), przy czym w wypadku wpłaty na rachunek bankowy warunek ten jest spełniony, jeśli kwota kaucji wpłynie na ten rachunek najpóźniej we wskazanym dniu,
- złożenie pisemnej oferty na obsługę i zagospodarowanie lokalu - pomieszczenia poczekalni w budynku dworca kolejowego w Mikołowie o łącznej powierzchni 186,78 m2.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta bądź jego nazwę lub oraz adres siedziby,
 • datę sporządzenia oferty,
 • koncepcję (projekt) zagospodarowania poczekalni dla podróżnych
  z uwzględnieniem sposobu i rodzaju prowadzonej działalności oraz zadeklarowaną kwotę miesięcznego czynszu najmu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej.
  Oferent winien zagwarantować dbanie o czystość poczekalni i możliwość korzystania przez podróżnych z sanitariatów oraz zapewnić komfortowe warunki korzystania z w/w pomieszczeń od godziny 6:00 do godziny 22:00, 7 dni w tygodniu,
 • Projekt zagospodarowania i sposób prowadzonej działalności należy uzgodnić              z odpowiednimi instytucjami oraz uzyskać stosowne zgody i dopuszczenia,
 • przedstawić zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami oraz podatkami,
 • udokumentować co najmniej dwu letnie doświadczenie zawodowe,
 • przedłożyć potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - w wypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub do odpowiedniego Krajowego Rejestru Sądowego - w wypadku podmiotu podlegającego wpisowi do tego rejestru),
 • przedłożyć kopię dowodu wniesienia wadium,
 • złożyć oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • przedłożyć oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Mikołów.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs - zagospodarowanie poczekalni dla podróżnych” w pokoju nr 1 Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, w terminie do dnia 23.03.2015 roku do godziny 15.00.

I etap - wybór koncepcji:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2015 roku o godz. 10.00 w pokoju nr 11, w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16.

Komisja dokona wyboru oferty.
Kryterium oceny to najkorzystniejsza dla podróżnych koncepcja zagospodarowania sali poczekalni oraz wysokość czynszu podnajmu za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Lista zakwalifikowanych oferentów którzy przedstawili najkorzystniejsze koncepcje zagospodarowania sali poczekalni zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16 w dniu 25.03.2015 roku.

II etap

Dopuszcza się możliwość ewentualnej negocjacji wysokości czynszu najmu z oferentami, którzy przedstawili najkorzystniejsze koncepcje zagospodarowania sali poczekalni.

W dniu 26.03.2015 roku o godz. 10:00 w pokoju nr 11, w budynku Urzędu Miasta Mikołów, pod adresem podanym wyżej, odbędą się negocjacje w sprawie wysokości stawki czynszu podanej w ofercie.

Czynsz najmu wraz z podatkiem VAT będzie płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najmu najemca będzie miał obowiązek uiszczać opłaty niezależne od wynajmującego oraz inne opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa najmu zostanie zawarta od dnia 01.04.2015 r. na czas nieoznaczony.

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.

Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy obciążają najemcę i muszą zostać uzgodnione z Gminą Mikołów – Zakładem Gospodarki Lokalowej.

Wyżej wymieniony lokal będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zakładu Gospodarki Lokalowej .

Kaucja wpłacona przez uczestnika, który:

 • wygrał konkurs - zostaje przekazane na konto ZGL i zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy najmu po potrąceniu nieuregulowanych ewentualnych zobowiązań.
 • nie wygrał konkursu - zostanie niezwłocznie zwrócona,
 • wygrał konkurs, odmówi objęcia lokalu w posiadanie lub odmówi potwierdzenia zawarcia Umowy na piśmie - ulegnie przepadkowi.

Kaucja jest zwracana po 7 dniach po odwołaniu, unieważnieniu bądź zakończeniu konkursu wynikiem negatywnym.

Konkurs uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z jego uczestników nie przedłoży korzystnej koncepcji zagospodarowania sali poczekalni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, tel.: (32) 32 48 561 lub (32) 32 48 560.

Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu  bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów (www.bip.mikolow.eu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów (www.mikolow.eu).