OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIV/1141/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2400/460/2014 z dnia 8 października  2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Stolarskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 2933/12 o powierzchni 0,0616 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00048556/4 oraz jednostce rejestrowej G. 801 jako użytek B, położona w Mikołowie przy Stolarskiej.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

Grunt dzierżawiony jest na podstawie umowy dzierżawy pod zaplecze budowy, zawartej do 31.01.2015 r. z wydzierżawiającym ¦ Gminą Mikołów, czyli zbywcą.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolami:

19(d)MN/MW ¦  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (brutto), 316KK ¦ tereny komunikacji kolejowej, K62D ¦ istniejąca ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10m.

Opis działki:

Działka zlokalizowana jest w Mikołowie, w kierunku północnym od ul. Żwirki i Wigury, jednej z głównych ulic Mikołowa. Przebiega od centrum miasta w kierunku zachodnim. W otoczeniu znajduje się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa.

Działka posiada kształt wydłużonego trapezu, zlokalizowana jest u zbiegu ul. Stolarskiej i ul. Fabrycznej, pomiędzy pasem drogowym ul. Stolarskiej a torem kolejowym. Teren działki w części porośnięty jest trawą, a w części przez działkę przebiega ścieżka asfaltowa. Na działce rośnie robinia. Przez działkę przebiegają sieci uzbrojenia  terenu: 2 kable telefoniczne t i tA, nieczynna sieć c.o., przez narożnik działki — we wschodniej jej części — przebiega sieć energetyczna oraz siec kanalizacyjna.

Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości 52.000 zł.

Cena sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem VAT winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własnść.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu