OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIV/1142/2014  z dnia 2 września 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 2401/461/2014 z dnia 8 października  2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 41  została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 41, składająca się z działki nr 783/24 o powierzchni 0,1252 ha, zapisanej w księdze wieczystej KA1M/00034806/1 oraz jednostce rejestrowej gruntów G.4524 jako użytek RIVb oraz B.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. nieruchomość określona jest symbolem:

229MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (brutto) oraz K9Z1/2 odcinek drogi zbiorczej obszarowej, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m. 

Opis działki

Nieruchomość położona jest w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 41, obręb Mikołów.

Ulica Konstytucji 3 Maja to jedna z głównych ulic Mikołowa. Przebiega od centrum miasta do granicy z Łaziskami Dolnymi. W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest kryta pływalnia, szkoła podstawowa i gimnazjum, hala sportowa oraz Planty. Działka sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz murowany budynek gospodarczy z dobudowaną wiatą stalową. Wiata nie jest ujęta w ewidencji budynków i przeznaczona jest do rozebrania (rozbiórka nastąpi przed rozstrzygnięciem przetargu).

Zabudowania otacza ogród przydomowy  obecnie zaniedbany, porośnięty chwastami. Teren działki ogrodzony, z dwoma bramami wjazdowymi i furtką. Do budynku mieszkalnego doprowadzone są przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Do budynku gospodarczego doprowadzone są przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Konstytucji 3 Maja.

Opis nieruchomości

Budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny, całkowicie podpiwniczony o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z garażem w kondygnacji piwnicznej. Wysokość kondygnacji parteru wynosi 2,23 cm. Wysokość kondygnacji piętra wynosi 2,63 cm.

Powierzchni zabudowy: 114 m2

Powierzchni całkowita: 267,66 m2

Powierzchnia użytkowa: 163,38 m2

Parter budynku składa się z przedsionka, korytarza, spiżarni, kuchni i dwóch  pokoi, natomiast na I piętrze znajdują się hall, korytarz,  kuchnia, łazienka oraz trzy pokoje.

Rzeczywiste zużycie techniczne zostało ocenione na 40%.

Budynek gospodarczy, wzniesiony w południowej granicy działki, bez podpiwniczenia, o dwóch kondygnacjach nadziemnych: wysokość kondygnacji parteru wynosi 2,10 cm. Wysokość kondygnacji piętra wynosi 3,16 cm.

Powierzchni zabudowy: 71 m2

Powierzchni całkowita: 102,18 m2

Powierzchnia użytkowa: 77,42 m2

Na parterze budynku znajduje się korytarz, łazienka oraz jedno pomieszczenie, natomiast na I piętrze znajdują się dwa pomieszczenia.

Rzeczywiste zużycie techniczne zostało ocenione na 50%.

Budynki od kilku lat niezamieszkałe, nieużytkowane, nadają się do generalnego remontu.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 415.000 zł.

Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług VAT.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248  561, bgm1@mikolow.eu