OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami)

Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXI/716/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1547/288/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 1345/206 o powierzchni 0,1444 ha, k. m. 6, położona w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, obręb Mikołów, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00048242/0  oraz jednostce rejestrowej G. 625 jako użytek R IVb.

Działka jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Gniotek, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXII/483/2005 z dnia 22.03.2005 r. Określona jest symbolem:

111MNU ¦ tereny mieszkaniowo-usługowe (brutto) o niskiej intensywności zabudowy

Opis działki:

Działka położona jest w Mikołowie w rejonie ulic Braterskiej i Na Wzgórzu, w dzielnicy Gniotek. Gniotek położony jest we wschodniej części Mikołowa. Gniotek leży na zachód od ul. Krakowskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 44. Dzielnica ma charakter podmiejski. Zabudowę stanowią w większości budynki jednorodzinne, pochodzące z różnych okresów. Znajdują się również tereny rolne z zabudową siedliskową.

Działka posiada kształt prostokąta. Teren porośnięty chwastami i trawą. Posiada dostęp do drogi publicznej — ul. Na Wzgórzu poprzez wydzieloną działkę gminną  drogową, o nawierzchni gruntowej. Posiada możliwość uzbrojenia. Podłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki oraz w poprzek, w stronę południową przebiega gazociąg średniego ciśnienia Fi 300.

Zgodnie ze wskazaniem PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Rozdzielnia Gazu Tychy przy pracach projektowych w obrębie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości: poziome zgodnie z Dz.U. nr 139 poz. 686 z dnia 7.12.1995 r. ¦ minimalna odległość od gazociągi 1,5 m oraz pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

Cena wywoławcza nieruchomości 196.000 zł.

Cena sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 %.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z podatkiem VAT winna być wpłacona w całości przed zawarciem notarialnej umowy przenoszącej własność.

Na podstawie art. 37 ust. 1  oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia składać wnioski o jej nabycie.

Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 6 tygodni.

Niniejsze ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej www.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16

Informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu