Zamknij okno Drukuj dokument

Podatek leśny

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1, 59
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568

e-mail: podatek@mikolow.eu

UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30
piątek od 7:30  do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa o podatku leśnym - t.j.: Dz.U z 2017 r. poz. 1821
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Złożenie „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek leśny”

1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek leśny” ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek leśny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

  Termin płatności

  1. W przypadku osób fizycznych podatek leśny na dany rok ustala decyzja Burmistrza Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zebranego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek leśny płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

  4. Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu (za wyjątkiem osób zobowiązanych posiadać rachunek bankowy) lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

  Stawki podatku leśnego w 2019 roku

  Stawki podatku leśnego w 2018 roku

  Stawki podatku leśnego w 2017 roku

  Stawki podatku leśnego w 2016 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

   Stawki podatku leśnego w 2015 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  Stawki podatku leśnego w 2014 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

   Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” 
  2. W przypadku pozostałych podmiotów - „deklaracja na podatek leśny” .

  UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

  Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:

   2. W przypadku pozostałych podmiotów:

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

    Załączniki

    Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek leśny (80kB)    
    Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek leśny (417.7kB)    
    Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (149.5kB)    
    Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (560.7kB)    
    RODO klauzula informacyjna (133.1kB)    

    Metadane

    Źródło informacji:Jolanta Cynar
    Data utworzenia:2011-06-27 11:43:09
    Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
    Data wprowadzenia:2011-06-27 11:43:09
    Opublikował:Administrator Biuletynu
    Data publikacji:2011-06-27 11:43:09
    Ostatnia zmiana:2019-01-17 09:35:00
    Ilość wyświetleń:3749