Zamknij okno Drukuj dokument

Podatek rolny

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568
e-mail: podatek@mikolow.eu

UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

Godziny urzędowania 

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartek od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Podstawa prawna

1. Ustawa o podatku rolnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)
2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Złożenie „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek rolny”

1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub „deklaracji na podatek rolny” ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.

 3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.

4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek rolny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

5. W przypadku osób fizycznych podatek rolny na dany rok ustala decyzją Burmistrz Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego. 

Termin powstania obowiązku podatkowego

1.     Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

2.     Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Podatkowym Urzędu Miasta „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego" w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.

3.     Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć „deklarację na podatek rolny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1.     Podatek rolny płatny jest na podstawie złożonej przez podmioty deklaracji podatkowej, bez wezwania w kasie Urzędu lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

2.     Dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

3.     W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Stawki podatku rolnego w 2019 roku

Stawki podatku rolnego w 2018 roku

Stawki podatku rolnego w 2017 roku

Stawki podatku rolnego w 2016 roku

1.     Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,375 zł.

2.     Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,75 zł.

Stawki podatku w 2015 roku

1.     Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 153,425 zł.

2.     Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 306,85 zł.

Stawki podatku w 2014 roku

1.     Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł.

2.     Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 346,40 zł.

Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego”.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów – „deklaracja na podatek rolny”.

UWAGA:  Od 1.01.2019 r. na terenie Gminy Mikołów obowiązują nowe druki.

 

Sposób załatwienia sprawy

1.     W przypadku osób fizycznych:

2.     W przypadku pozostałych podmiotów:

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ulgi i zwolnienia

Użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z uchwałą nr  XXVI/466/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.10.2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

 

 

Załączniki

Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek rolny (106.5kB)    
Od 1.01.2019 Deklaracja na podatek rolny (360.4kB)    
Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (149.5kB)    
Od 1.01.2019 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (560.7kB)    
RODO klauzula informacyjna (133.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Cynar
Data utworzenia:2011-06-27 11:39:43
Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
Data wprowadzenia:2011-06-27 11:39:43
Opublikował:Administrator Biuletynu
Data publikacji:2011-06-27 11:39:43
Ostatnia zmiana:2019-01-17 09:34:25
Ilość wyświetleń:4907