• projekt uchwały nr 53/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołowie
  • projekt uchwały nr 54/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  • projekt uchwały nr 55/2022 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa własności nieruchomości
  • projekt uchwały nr 56/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  • projekt uchwały nr 57/2022 w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
  • projekt uchwały nr 59/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  • projekt uchwały nr 60/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2022 roku
  • projekt uchwały nr 58/2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2022-2041