Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Kamionka - etap I - w obszarze ul. Katowickiej, ul. Owsianej, Doliny Jamny i granicy miasta